Menü Kapat

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

SMK Madde 1 : Amaç ve kapsam

SMK Madde 2 : Tanımlar

SMK Madde 3 : Korumadan yararlanacak kişiler

BİRİNCİ KİTAP
Marka

BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı

SMK Madde 4 : Marka olabilecek işaretler

SMK Madde 5 : Marka tescilinde mutlak ret nedenleri

SMK Madde 6 : Marka tescilinde nispi ret nedenleri

SMK Madde 7 : Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları

SMK Madde 8 : Markanın başvuru eserlerinde yer alması

SMK Madde 9 : Markanın kullanılması

SMK Madde 10 : Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

SMK Madde 11 : Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme

SMK Madde 12 : Rüçhan hakkı ve etkisi

SMK Madde 13 : Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü

SMK Madde 14 : Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları

SMK Madde 15 : Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi

SMK Madde 16 : Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması

İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

SMK Madde 17 : Üçüncü kişilerin görüşleri

SMK Madde 18 : Yayıma itiraz

SMK Madde 19 : Yayıma itirazın incelenmesi

SMK Madde 20 : Karara itiraz

SMK Madde 21 : Karara itirazların incelenmesi

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

SMK Madde 22 : Tescil

SMK Madde 23 : Koruma süresi ve yenileme

DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans

SMK Madde 24 : Lisans

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal

SMK Madde 25 : Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi

SMK Madde 26 : İptal hâlleri ve iptal talebi

SMK Madde 27 : Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları

SMK Madde 28 : Sona erme ve sonuçları

ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz

SMK Madde 29 : Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller

SMK Madde 30 : Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka

SMK Madde 31 : Garanti markası ve ortak marka

SMK Madde 32 : Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi

İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

SMK Madde 33 : Koruma kapsamındaki ürünler

SMK Madde 34 : Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı

SMK Madde 35 : Tescil edilmeyecek adlar

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu

SMK Madde 36 : Başvuru hakkı

SMK Madde 37 : Başvuru şartları

SMK Madde 38 : Başvurunun incelenmesi ve yayımı

SMK Madde 39 : Yabancı ülke kaynaklı başvurular

İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

SMK Madde 40 : İtiraz ve itirazın incelenmesi

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri

SMK Madde 41 : Tescil

SMK Madde 42 : Değişiklik talepleri

SMK Madde 43 : Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

SMK Madde 44 : Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı

SMK Madde 45 : Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı

SMK Madde 46 : Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı

SMK Madde 47 : İyiniyetli kullanım

SMK Madde 48 : Markalarla ilişki

SMK Madde 49 : Kullanımın denetimi

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük

SMK Madde 50 : Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri

SMK Madde 51 : Hükümsüzlüğün etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme

SMK Madde 52 : Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme

ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz

SMK Madde 53 : Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller

SMK Madde 54 : Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım

BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı

SMK Madde 55 : Tasarım ve ürün

SMK Madde 56 : Yenilik ve ayırt edicilik

SMK Madde 57 : Kamuya sunma

SMK Madde 58 : Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller

SMK Madde 59 : Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları

SMK Madde 60 : Önceki kullanımdan doğan hak

İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil

BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

SMK Madde 61 : Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru

SMK Madde 62 : Rüçhan hakkı ve etkisi

SMK Madde 63 : Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü

SMK Madde 64 : İnceleme

İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım

SMK Madde 65 : Tescil ve yayım

SMK Madde 66 : Yayımın ertelenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

SMK Madde 67 : Karara ve tescile itiraz

SMK Madde 68 : İtirazın incelenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme

SMK Madde 69 : Tasarımın koruma süresi ve yenileme

ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp

SMK Madde 70 : Hak sahipliği

SMK Madde 71 : Tasarımın gaspı

SMK Madde 72 : Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları

SMK Madde 73 : Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği

SMK Madde 74 : Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel

BEŞİNCİ KISIM
Lisans

SMK Madde 75 : Lisans

SMK Madde 76 : Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk

ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük

SMK Madde 77 : Hükümsüzlük hâlleri

SMK Madde 78 : Hükümsüzlük talebi

SMK Madde 79 : Hükümsüzlüğün etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları

SMK Madde 80 : Sona erme ve sonuçları

YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz

SMK Madde 81 : Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model

BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı

BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları

SMK Madde 82 : Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları

SMK Madde 83 : Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma

SMK Madde 84 : Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar

İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı

SMK Madde 85 : Patent hakkının kapsamı ve sınırları

SMK Madde 86 : Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi

SMK Madde 87 : Önceki kullanımdan doğan hak

SMK Madde 88 : Kanuni tekel

SMK Madde 89 : Korumanın kapsamı

İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı

SMK Madde 90 : Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi

SMK Madde 91 : Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru

SMK Madde 92 : Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet

SMK Madde 93 : Rüçhan hakkı ve etkisi

SMK Madde 94 : Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü

İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi

SMK Madde 95 : Başvurunun şeklî şartlara uygunluk açısından incelenmesi

SMK Madde 96 : Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması

SMK Madde 97 : Başvurunun yayımlanması ve etkileri

SMK Madde 98 : İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

SMK Madde 99 : İtiraz ve itirazın incelenmesi

SMK Madde 100 : Kurum kararlarına itiraz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler

SMK Madde 101 : Koruma süresi ve yıllık ücretler

ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler

SMK Madde 102 : Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi

SMK Madde 103 : Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler

SMK Madde 104 : Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi

SMK Madde 105 : Patent başvurusunun geri çekilmesi

SMK Madde 106 : Sicile kayıt ve hükümleri

SMK Madde 107 : İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi

SMK Madde 108 : Hatalı işlemler

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp

SMK Madde 109 : Patent isteme hakkı

SMK Madde 110 : Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler

SMK Madde 111 : Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları

SMK Madde 112 : Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği

BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları

SMK Madde 113 : Hizmet buluşu ve serbest buluş

SMK Madde 114 : Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü

SMK Madde 115 : İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel

SMK Madde 116 : Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması

SMK Madde 117 : Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı

SMK Madde 118 : Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri

SMK Madde 119 : Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü

SMK Madde 120 : Çalışanın önalım hakkı

SMK Madde 121 : Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar

SMK Madde 122 : Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar

ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent

SMK Madde 123 : Ek patent

SMK Madde 124 : Gizli patent

YEDİNCİ KISIM
Lisans

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans

SMK Madde 125 : Sözleşmeye dayalı lisans

SMK Madde 126 : Bilgi verme yükümlülüğü

SMK Madde 127 : Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk

SMK Madde 128 : Lisans verme teklifi

İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans

SMK Madde 129 : Zorunlu lisans

SMK Madde 130 : Kullanılmama durumunda zorunlu lisans

SMK Madde 131 : Patent konularının bağımlılığı hâlinde zorunlu lisans

SMK Madde 132 : Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans

SMK Madde 133 : Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi

SMK Madde 134 : Ek patentte zorunlu lisans kapsamı

SMK Madde 135 : Zorunlu lisansın devri

SMK Madde 136 : Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali

SMK Madde 137 : Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği

SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük

SMK Madde 138 : Hükümsüzlük hâlleri

SMK Madde 139 : Patentin hükümsüzlüğünün etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları

SMK Madde 140 : Sona erme ve sonuçları

DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz

SMK Madde 141 : Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller

ONUNCU KISIM
Faydalı Model

SMK Madde 142 : Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları

SMK Madde 143 : Şeklî inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi

SMK Madde 144 : Faydalı modelin hükümsüzlüğü

SMK Madde 145 : Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma

BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

SMK Madde 146 : Süreler ve bildirimler

SMK Madde 147 : Ortak temsilci

SMK Madde 148 : Hukuki işlemler

SMK Madde 149 : Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler

SMK Madde 150 : Tazminat

SMK Madde 151 : Yoksun kalınan kazanç

SMK Madde 152 : Hakkın tüketilmesi

SMK Madde 153 : Dava açılamayacak kişiler

SMK Madde 154 : Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları

SMK Madde 155 : Önceki tarihli hakların etkisi

SMK Madde 156 : Görevli ve yetkili mahkeme

SMK Madde 157 : Zamanaşımı

SMK Madde 158 : Lisans alanın dava açması ve şartları

SMK Madde 159 : İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği

SMK Madde 160 : İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat

SMK Madde 161 : Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları

SMK Madde 162 : Kararların uygulanması

SMK Madde 163 : Hızlı imha prosedürü

SMK Madde 164 : Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler

SMK Madde 165 : Yönetmelik

İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler

SMK Madde 166

SMK Madde 167

SMK Madde 168

SMK Madde 169

SMK Madde 170

SMK Madde 171

SMK Madde 172

SMK Madde 173

SMK Madde 174

SMK Madde 175

SMK Madde 176

SMK Madde 177

SMK Madde 178

SMK Madde 179

SMK Madde 180

SMK Madde 181

SMK Madde 182

SMK Madde 183

SMK Madde 184

SMK Madde 185

SMK Madde 186

SMK Madde 187

SMK Madde 188

SMK Madde 189

SMK Madde 190 : Atıflar

SMK Madde 191 : Yürürlükten kaldırılan mevzuat

SMK Geçici Madde 1 : 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması

SMK Geçici Madde 2 : Mevcut yönetmeliklerin uygulanması

SMK Geçici Madde 3 : Suç eşyalarının imhası

SMK Geçici Madde 4 : İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması

SMK Geçici Madde 5 : Yenileme talepleri

SMK Geçici Madde 6 : Görülmekte olan davalar

SMK Madde 192 : Yürürlük

SMK Madde 193 : Yürütme