Menü Kapat

Mc Donalds – MC GIDAK : Karıştırılma Riski Bulunacak Düzeyde Benzer Markalar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,
E: 2019/1581, K: 2019/3587

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 14/07/2016 tarih ve 2014/434-2016/162 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı kurum vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için mahalline gönderilen dosyanın eksikliklerin giderilmesinden sonra gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının “Mc DONALD’S” esas ibareli tanımış markaların ayrıca “MC” ön ekinden oluşan markaların sahibi olduğunu, davalının bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “MC GIDAK” ibaresinin marka olarak tescili için başvuruda bulunduğunu, 2012/38867 sayılı başvuruya yaptıkları itirazlarının nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, oysa davacı şirketin dünya çapında tanınmış, bağlı şirketleri ve lisansörleriyle birlikte dünyanın en büyük fast-food restaurant zincirlerinden biri olarak faaliyet gösterdiğini, ticaret unvanını oluşturan “Mc” ön ekini kullanmak suretiyle marka yaratma stratejisi belirlediğini ve çok sayıda marka yaratarak tescil ettirdiğini, davaya konu markabaşvurusunun davacıya ait “Mc” ön ekli markaları ile iltibasa sebebiyet verecek derecede benzer olduğunu, davacıya ait bir seri marka izlenimini yarattığını, davalının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek 2014-M-11640 sayılı YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

Davalı kurum vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Diğer davalı, davaya cevap vermemişitir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafa ait markaların ülke içinde ve dışında geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğu, “MCDONALD’S” ibaresinin TPMK nezdinde tanınmış marka siciline kayıtlı olduğu, davacının tanınmışlık iddiasını ispatladığı, başvuru kapsamındaki çekişmeli mal ve hizmetlerin ortalama tüketiciler yönünden karıştırılma riski bulunacak düzeyde benzer oldukları gerekçesiyle davanın kabulü ile TPMK YİDK’nın 2014-M-11640 sayılı kararının iptaline, 2012/38867 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Kararı, davalı kurum vekili temyiz etmiştir.

KARAR: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı kurum vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı kurum vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 15,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı kurumdan alınmasına, 08/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.